Šikana

 

Veškeré informace o šikaně se dozvíte ZDE

 

Znaky šikany: – opakovanost, intenzita, jednorázovost + drsnost, úmyslnost, agresivita, dav – skupina, bezmocnost oběti, nepoměr sil.

 

Stádia šikany:

 1. Ostrakismus (PROČ?) – Proč se mnou nikdo nemluví? Proč… Tuto situaci často nastaví sám učitel (vyzvedává některé žáky a ponižuje jiné žáky). Objevují se NADÁVKY, POMLUVY, IZOLACE.
 2. Fyzická agrese, manipulace s obětí – VENTIL – vybiji si svůj strach (z prověrky, poznámky,…), ZÁBAVA – nudné hodiny (vymyslím vtip na někoho a všichni se budou smát), USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB, fyzická agrese se vůbec nemusí objevit, pokud nejsou kamarádské vztahy a zdravé jádro třídy, pokračuje to dál.
 3. Jádro – už není záležitostí metodika prevence, ve třídě jsou pokřivené vztahy celá skupina je „nemocná“.
 4. Vytvoření nových norem – vychází z agresorů, dodržují je všichni, hlavní agresoři jsou na šikaně závislí, další se agresorům chtějí zavděčit, proto jsou ještě krutější než sám agresor. Ti „zdraví“ se straní a chtějí jinam. Oběť začíná být závislá na své značce. Navenek třída vykazuje normální vztahy.
 5. Totalita, dokonalá šikana – chybí pocit viny, žádná empatie, žádný soucit, mezi oběťmi nemůže existovat přátelství.

Na co si dávat pozor:

 1. způsob chování obětí a svědků při výpovědích (1.stádium – otevřenost, 2.stádium – uzavřenost, popírání, zpochybňování),
 2. závažnost a četnost agresivních projevů (dotazník metodika prevence) ,
 3. jak dlouho to trvá (kdy to začalo),
 4. počet aktérů (obětí i agresorů) – informace je třeba ověřit u více zdrojů,
 5. varovným signálem může být nespolupracující chování, zhoršení prospěchu, změna chování, zapomínání, zvýšená absence,…,
 6. oběť se často identifikuje se svou rolí, proto „běhá za agresory“, v domnění, že je lepší být s nimi, než proti nim,
 7. častá odpověď agresora: „On provokoval.“

 

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ  

      Jednou z prioritních oblastí naší školy je podpora pozitivních vzájemných vztahů, rozvoj zdravého školního klimatu. Tím vykonáváme  prevenci negativních společenských jevů, předcházíme zejména projevům šikany na půdě školy.

       Naše škola se prostřednictvím Preventivního programu školy (dále jen PPŠ) snaží rozvíjet toleranci, vzájemný respekt a úctu nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky a dále mezi učiteli navzájem. Dáváme tak jasný model správného chování našim žákům. Zaměřujeme se na spolupráci školy s rodiči, vzájemnou spolupráci mezi učiteli a žáky.

Škola prostřednictvím efektivní  prevence  usiluje o vytvoření bezpečného prostředí, vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim.

       Realizace Programu proti šikaně vychází z komplexního pojetí preventivní strategie a navazuje na Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010 a metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách č.j. MŠMT-21149/2016.

        Ředitele zajišťuje vzdělávání a supervizi pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování. Vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí §10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále zajistí v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky školy. Ve  školním řádu jsou stanovena pravidla chování žáků, včetně sankcí za jejich porušení. Se školním řádem seznamujeme žáky vždy na začátku roku. Rodiče žáků se mohou se školním řádem důkladně seznámit prostřednictvím webových stránek školy.

      Vedení školy dohlíží nad společným postupem při řešení šikanování. Pro případ propuknutí šikany je součástí PPŠ Krizový plán šikany (počáteční fáze, výbuch skupinového násilí, kyberšikana). Boj proti šikaně bude zapracován do třídnických hodin. Všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na prevenci šikany a násilí především tím, že vnímají vztahy mezi žáky, pozitivně rozvíjí klima třídy, nepodceňují počáteční projevy šikany, systematicky a důsledně seznamují  své žáky s negativními důsledky šikanování.

      Školní metodik prevence koordinuje veškeré aktivity prevence šikany a násilí, které jsou součástí PPŠ a systematicky vedou děti a žáky ke zvyšování sociálních kompetencí, učí je komunikaci a spolupráci, posílení mezilidských vztahů, asertivitě, toleranci i pěstování zdravého sebevědomí. Dále vedou k vytváření příznivého sociálně psychologického klimatu ve škole a vychovávají děti ke zdravému životnímu stylu.

      Naše škola zařazuje do výuky preventivní témata (blíže viz. PPŠ). K prevenci slouží také volnočasové aktivity – družina, školní klub, sportovní kroužky, školní časopis, výlety, exkurze, společenské akce. Všechny tyto aktivity vedou ke spolupráci žáků. Učitel může monitorovat chování a jednání žáků mimo školní budovu.

       Všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na prevenci šikany a násilí především tím, že vnímají vztahy mezi žáky, pozitivně rozvíjí klima třídy, nepodceňují počáteční projevy šikany, systematicky a důsledně seznamují sebe i své žáky s negativními důsledky šikanování. Učitelé odpovídají za důsledné dodržování dozoru na chodbách. Monitorují všechna riziková místa nejen ve škole, ale i v jejím okolí (viz. Bezpečnostní plán školy).

      Rodiče jsou informováni třídními učiteli o PPŠ na třídních schůzkách. PPŠ je umístěn na webových stránkách školy.

      Škola na základě vyhlášky 72/2005 Sb. (novelizace vyhláškou 197/2016 Sb.) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních vytvořila školní poradenské centrum, které tvoří metodik prevence, výchovný poradce, školní asistent a zástupce prvního stupně. Jejich úkolem je řešení problému v oblasti rizikového chování žáků, tedy i šikany.

      Metodik prevence vytvořil síť poradenských služeb, na které se může obrátit v případě intervenčních  zásahů.  Naše    spolupráce    by   se   zaměřila  na spolupráci s  PPP Šumperk a

P-centrem Olomouc, kde jsou odborníci na danou oblast.

      Ředitelé zábřežských škol spolu vzájemně spolupracují. V případě, že by došlo k šikaně mezi žáky různých škol, snažili by se o její eliminaci a  následné odstranění. 

 

Tento PPŠ  je platný od 1.9.2017

 

V Zábřehu 1.9.2017

 

Mgr. Miloš Lachnit                                                                               Mgr. Martina Jedelská               

ředitel školy                                                                                           metodik prevence

 

           

 

Print Friendly, PDF & Email