Charakteristika

Hlavní pedagogický záměr naší družiny je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a aby byly schopny zvládat další životní etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. Usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti. Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické možnosti.
Vycházíme ze znalostí dětí, jejich rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace, protože je každé dítě jiné a má jiné potřeby.
Dáváme dětem možnost tvorby a volby programu. Respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti, právo být pouze pozorovatelem.
Respektujeme pedagogické zásady. Posilujeme sebevědomí dětí, pozitivně hodnotíme každé dítě, které pracuje na úrovni svého osobního maxima. Podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a fantazii, povzbuzujeme děti neprůbojné.
Posilujeme rozvoj pohybových schopností a dovedností.
Usilujeme o pocit jistoty a sebedůvěry u dětí.
Učíme děti žít v kolektivu a vzájemně se respektovat.
Věnujeme zvýšenou pozornost problémovým dětem a dětem s handicapem.

Za plnění pedagogického záměru odpovídají všechny pedagogické pracovnice.

Specifické cíle

Vychovatelky naší družiny mají vždy na zřeteli, že proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, který staví na vnitřní motivaci dítěte. Činnost je vedena tak, aby dítě nepociťovalo tlak, ale cítilo se samostatné a svobodné. Vzdělávací program vychází se školního programu.

 

Print Friendly, PDF & Email