Předměty vyučované na naší škole

Povinné předměty

Povinné předměty navštěvují všichni žáci. Mění se podle ročníku.

 

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Matematika
 • Přírodopis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Praktické činnosti
 • Tělesná výchova
 • Prvouka
 • Přírodověda
 • Informatika
 • Výchova k občanství
 • Pracovní činnosti
 • Výchova ke zdraví
 • Svět práce

Volitelné předměty

Volitelné předměty doplňují a rozvíjejí povinné předměty. Volitelné předměty jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníků. Žák si vybírá volitelné předměty na základě svých zájmů, schopností a dovedností, mimo jiné i s ohledem na výběr svého budoucího povolání. Volitelný předmět mu také může pomoci při různých obtížích. Při výuce volitelných předmětů používají učitelé, s přihlédnutím k povaze předmětu, stejné výchovné a vzdělávací strategie jako u předmětů povinných. Na škole nabízíme tyto volitelné předměty:

 • Další cizí jazyk:
  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
  • Španělský jazyk
 • Seminář z českého jazyka (spjatost s ČJ)
 • Seminář z matematiky (spjatost s M)
 • Informační a komunikační technologie (spjatost s I)
 • Užité výtvarné činnosti (spjatost s Vv)
 • Míčové hry (spjatost s Tv)
 • Příprava pokrmů (spjatost s Pč)
 • Pěstitelské práce (spjatost s Pč)
 • Technická praktika (spjatost s Pč)

     Žáci 8. a 9. tříd si mohou vybrat z nabídky dalšího cizího jazyka jeden jazyk a z volitelných předmětů dva dle svého zájmu. Druhý jazyk se vyučuje s dotací 3 hodiny týdně v každém ročníku. Ostatní předměty se pak na škole vyučují v blocích s celkovou disponibilní dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku (1 hodina týdně na 1 vyučovací předmět). Celkový počet hodin a předmětů v rámci školy je přizpůsoben dle zájmu žáků a organizačním možnostem školy v daném školním roce. Všechny volitelné předměty mají návaznost na povinné předměty.

 

Print Friendly, PDF & Email