Organizační struktura školy

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk je příspěvková organizace poskytující vzdělávací služby, vystupující v právních vztazích svým jménem.

  1. Vedoucí zaměstnanci: § 124, odst. 1 ZP
     • ředitel školy – Mgr. Miloš Lachnit – statutární orgán – řídí organizaci a jedná v právních vztazích jejím jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Řídí a kontroluje všechny zaměstnance školy. Je ředitelem organizace s právy a povinnostmi vyplývajícími z této funkce v souladu s pracovně právními předpisy. Zodpovídá za provoz školy a výsledky výchovně vzdělávací činnosti. – 4.stupeň řízení
     
     • zástupce ředitele – Mgr. Radek Kozák– zástupce statutárního orgánu. Zastupuje ředitele školy v plném rozsahu. Řídí a kontroluje provozní a technicko-hospodářský útvar školy a jeho zaměstnance, kontroluje všechny zaměstnance školy. Zabezpečuje ekonomickou, personální a hospodářskou činnost školy. Řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Řídí, organizuje a zabezpečuj přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací – 3.stupeň řízení povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku.
     
     • zástupce ředitele – Mgr. Iveta Knižátková– zzástupce ředitele pro pedagogickou práci, řídí a kontroluje všechny pedagogické pracovníky školy. Zabezpečuje přidělenou pedagogickou agendu školy a pedagogickou činnost učitelů a vychovatelů. Řídí,organizuje a zabezpečuje přidělenou oblast provozu školy po stránce pedagogické. Řídí, organizuje a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Vykonává hospitační činnost, provádí hodnocení – 1.stupeň řízení pedagogických pracovníků. Konkrétní přidělení tříd pro stanovení přímé vyučovací povinnosti provádí ředitel školy každoročně k zahájení školního roku.
     
     • provozář, školník – údržbář – Roman Hroch – řídí, organizuje a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Stanovuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje jeho materiálně technické zabezpečení, hodnotí práci zaměstnanců. – 1.stupeň řízení
     
     • vedoucí školní jídelny – Resler Ivo – řídí organizační jednotku školní jídelna. Zajišťuje komplexní provoz školní jídelny. Řídí, kontroluje a hodnotí práci zaměstnanců školní jídelny, zajišťuje personální, materiálně technické a ekonomické podmínky pro činnost školní jídelny. – 1.stupeň řízení
     
  2. Zaměstnanci oprávnění organizovat, řídit a kontrolovat práci dalších zaměstnanců: § 124, odst.4 ZP – mají právo ukládat úkoly, kontrolovat jejich práci a vydávat závazné pokynya) vedoucí vychovatelka – ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci vychovatelek školní družiny a škol. klubu b) vedoucí kuchařka – ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci zaměstnanců kuchyně. c) hlavní účetní – ukládá úkoly, řídí a kontroluje práci technicko-hospodářských pracovníků
 
 1. Stanovení organizačních jednotek
   1. Základní škola
   2. Školní jídelna
    
 2. Stanovení provozních útvarů organizace:
   1. Základní škola
    1. vedení školy – ředitel, zástupci ředitele, provozář, vedoucí školní jídelny
    2. 1.stupeň ZŠ – pedagogičtí pracovníci – učitelé
    3. 2.stupeň ZŠ – pedagogičtí pracovníci – učitelé
    4. školní družina, školní klub – pedagogičtí pracovníci, vychovatelky
    5. provozní útvar – provozář, školník – údržbář, uklízečky, topič
    6. technicko-hospodářský útvar – odborní ekonomičtí pracovníci
   
  1. Školní jídelna
   1. technicko-hospodářský útvar – vedoucí školní jídelny, administrativní pracovnice, skladnice
   2. kuchyň – kuchařky, pomocné kuchařky, zaměstnanci provozu

Tato organizační struktura Základní školy Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk se stanovuje na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 1.9.2019 a zrušuje se organizační struktura ze dne 28.8.2018

Print Friendly, PDF & Email