Historie školy

V budově se začalo vyučovat 1. 9. 1950. Byly zde umístěny dvě samostatné třídy – střední škola chlapecká a střední škola dívčí, obě pro žáky ve věku od 11 do 15 let. Jedenáctiletá střední škola sem byla umístěna 1. 9. 1953, později SVVŠ. Základní devítiletá škola se osamostatnila 1. 9. 1964. O prázdninách v roce 1966 se SVVŠ odstěhovala do budovy současného gymnázia. Budova dílen byla uvedena do provozu 1. 1. 1963. Později bylo vybudováno svépomocí školní hřiště a škola byla rozšířena o přístavbu školní jídelny. Na škole byly speciální závěrečné třídy od 1.9.1970 do 30.6.1980, vyrovnávací třídy od 1.9.1974 do 30.6.1978. Třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení zde začaly pracovat 1.9.1978, třídy s rozšířenou výukou jazyků 1.9.1992. Škola získala právní subjektivitu 1.4.1992. Od 1.9.1993 do 30.6.2000 se vyučovalo podle učebních dokumentů Obecná škola, od 1.9.1996 se začalo s vyučováním podle učebních dokumentů Základní škola. Od 1. 9. 2007 se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Naše škola“. Školní jídelna měla od 1.7.1995 do 31.12.1998 právní subjektivitu, od 1.1.1996 je součástí ZŠ. V období od 1.8.1994 do 30.6.2001 měla škola pronajato pět učeben v budově na Školské 9, tato budova se stala 1.7.2001  součástí naší školy. V současné době již tato budova k naší škole nepatří.

Charakteristika školy

Naše škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků.
Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi.
Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT (vzdělávací program „Základní škola“) a podle školního vzdělávacího programu „Naše škola“.

  • Úplnost a velikost školy

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.

  • Vybavení školy

Výuka probíhá ve dvou budovách. Hlavní budova – Školská 406/11 a budova dílen. V hlavní budově naleznete ředitelnu, sekretariát a kancelář účetních.
   Naše škola má 42 učeben, z toho 17 učeben je odborných, jednu laboratoř, ostatní jsou kmenové učebny. Odbornými učebnami jsou učebna hudební výchovy, zeměpisu, dějepisu, fyziky, dvě učebny výpočetní techniky, chemická laboratoř, učebna výtvarné výchovy s keramickou dílnou, dílna technických prací a jazyková učebna.
   Mezi speciální výukové prostory patří tělocvična, aula, školní hřiště, posilovna, školní pozemek, skleník, žákovská knihovna a žákovská kuchyňka.
   V hlavní budově se nachází  kotelna, sklad paliva a provozní dílna, sklad čisticích potřeb, sklad materiálu, sklad pěstitelství, kuchyňka, jídelna, sklad učebnic, sklad Tv, šatna uklízeček, šatna Tv hoši, šatna Tv dívky, sprchy Tv hoši, sprchy Tv dívky, kancelář zástupců, ředitelna, kancelář školy, kancelář zástupce ředitele pro ekonomiku, provozní kancelář, hovorna, šatna učitelů, sborovna, školní kuchyň, rozvodna elektřiny, úklidová komora, prádelna.

  • Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je smíšený s převahou žen.
Vedení školy tvoří ředitel, zástupci a metodik pro 1. stupeň.
Na škole dále působí výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, metodik ICT, metodik environmentální výchovy a koordinátor ŠVP. Všichni učitelé mají potřebnou kvalifikaci pro učitelství na ZŠ,  v ŠD jsou vychovatelky také plně kvalifikovány.
Pedagogičtí pracovníci si doplňují své vzdělávání dalším studiem v rámci nabídek vzdělávacích středisek i institucí, dále pak samostudiem.

  • Charakteristika žáků

Skladba žáků je značně rozdílná. Drtivá většina pracuje zodpovědně, chápe nutnost vzdělání, připravuje se na další studium. Nejlepší dosahují čelných umístění v didaktických olympiádách a soutěžích na okresní, krajské i republikové úrovni. Další skupinu žáků tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Část těchto žáků se vzdělává na naší škole formou individuální integrace v běžné třídě, všem je pak věnována zvláštní pozornost.
Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím školního žákovského parlamentu, kde vznášejí připomínky, dotazy a podněty ke zlepšení vzájemné spolupráce, klimatu školy. Zde organizují i vlastní projekty (např. projekt Voda, GO, školy v přírodě atp.)

Oblasti aktivit našich žáků:
– mediální: tvorba vlastního časopisu 
– hudební: pěvecký sbor
– výtvarná: výtvarné kroužky, keramická výroba, vlastní výzdoba školy, tvůrčí dílny 
– environmentální: třídění odpadu a sběr papíru,
– dopravní: soutěže, návštěvy dopravního hřiště 
– sportovní: plavecké kurzy, lyžařské kurzy, pohybové hry, florbal, kopaná, volejbal 
– jazyková: soutěže 
– dramatická: vystoupení 
– ICT: kroužky 

  • Projektové vyučování

Krátkodobé i dlouhodobé projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i školy.
Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky, zvyšují jejich aktivitu, podporují interakce mezi žáky a učiteli.

  • Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

Rodiče získávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách (4x ročně) nebo na dojednané osobní schůzce,  telefonicky, e-mailem, na školním facebooku nebo www stránkách. V případě závažnějších problémů jsou zváni na školní výchovnou komisi. Oboustranně příjemná a vítaná jsou vzájemná setkání při kulturních vystoupeních dětí ze školní družiny, besídkách atp. Dobrá je spolupráce se Spolkem rodičů při 3. ZŠ Zábřeh, jeho hlavním výborem a třídními důvěrníky. Spolek rodičů pomáhá ekonomicky při zabezpečení školních i mimoškolních aktivit žáků. Na škole působí Školská rada, která se podílí na řešení problémů školy a její organizaci.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy a zřizovatele, který metodicky školu vede a spolupracuje při zajišťování financí na její rekonstrukci a údržbu.
Dlouhodobé vztahy nás pojí se spádovými mateřskými školkami, jejichž děti a rodiče zveme na Dny otevřených dveří.

Print Friendly, PDF & Email