3.základní škola
          Zábřeh
      Školská 406/11, okres Šumperk

EU_projekt.png, 30kB


Název projektu: 3. ZŠ Zábřeh 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003229
Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 1. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 1 441 987 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ, spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a o školního speciálního pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na inkluzi, vzájemné spolupráce v oblasti čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti, tandemové výuky, a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a prohloubení spolupráce s rodiči žáků prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základní škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základní škole, která začleňuje do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze.

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základní školy v oblasti podpory rozvoje základních dovedností – čtenářské a matematické gramotnosti v dovednostech vzdělávat heterogenní kolektivy a poskytovat podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.

Tandemová výuka
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností - čtenářské a matematické a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Cílem je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika, cizí jazyk).

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskusi.